New online store available!

Our new shop is online. In the new videostore the videos are as download available and will also ship on DVD.

You can find our new store here: https://www.real-life-video.nl/

 

Terms & Conditions

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van AT REAL LIFE VIDEO

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van AT REAL LIFE VIDEO en op alle met AT REAL LIFE VIDEO aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door AT REAL LIFE VIDEO ingestemd is.
1.5 De internetsite van AT REAL LIFE VIDEO richt zich uitsluitend op de consumenten markt.
1.6 Wijzigingen en fouten zijn voorbehouden. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
1.7 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon die met AT REAL LIFE VIDEO in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.8 AT REAL LIFE VIDEO behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.9 Door het gebruik van de internetsite van AT REAL LIFE VIDEO en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite of per e-mail wordt dit kenbaar gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.
2.6 Koper en AT REAL LIFE VIDEO komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van AT REAL LIFE VIDEO zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. AT REAL LIFE VIDEO garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die AT REAL LIFE VIDEO in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door AT REAL LIFE VIDEO worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via bankoverboeking, Ideal of PayPal.
Een bankoverboeking geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ING rekening 4321624 t.n.v. AT REAL LIFE VIDEO te Zwolle. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en worden de goederen verstuurd.
AT REAL LIFE VIDEO kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van AT REAL LIFE VIDEO
4.2 In het geval door AT REAL LIFE VIDEO een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die AT REAL LIFE VIDEO als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is AT REAL LIFE VIDEO bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft AT REAL LIFE VIDEO ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. AT REAL LIFE VIDEO kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 14 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn dan stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De Koper heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten:
- Real Life Video DVD’s en software.
6.2 Uitverkoop en Actie- of promotieartikelen die bij producten geleverd worden zijn uitgesloten van garantie en kunnen niet worden geretourneerd.
6.3 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in lid 6.1 gebruik heeft gemaakt, dan draagt AT REAL LIFE VIDEO zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen.
6.4 Indien de Koper een zending per rembours heeft besteld zullen, indien deze wordt geweigerd, de verzendkosten, de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.
6.5. Indien de Koper in gebruik genomen / gebruikte hardware (Fietstrainers en toebehoren) wil retourneren dan wordt 75% van de oorspronkelijke prijs inclusief BTW vergoed.

 

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant. Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van AT Real Life Video tot de volledige betaling is ontvangen.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 AT REAL LIFE VIDEO garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en bij verzending vrij zijn van gebreken.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als garantiebewijs.
8.3 AT REAL LIFE VIDEO is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van AT REAL LIFE VIDEO. AT REAL LIFE VIDEO is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.4 Garantie geldt enkel voor de Koper van het product en is niet overdraagbaar aan derden.
8.5 Indien AT REAL LIFE VIDEO, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties en updates die niet met toestemming van AT REAL LIFE VIDEO zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.7 De Koper is gehouden AT REAL LIFE VIDEO te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen AT REAL LIFE VIDEO mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan AT REAL LIFE VIDEO te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht AT REAL LIFE VIDEO zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.8 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
8.9 De Koper is verplicht om de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Eventuele defecten dienen binnen 48 uur na ontvangst te worden gemeld via e-mail of telefoon.
8.10 Wanneer er sprake is van gebruikssporen vervalt lid 8.9 van de Algemene Voorwaarden.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is AT REAL LIFE VIDEO niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectueel eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij AT REAL LIFE VIDEO, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Op alle door AT Real Life Video voortgebrachte producten is het auteursrecht van toepassing. De koper erkent uitdrukkelijk dat het niet is toegestaan onze producten openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen. Vertoning van onze producten in openbare gelegenheden is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van AT Real Life Video.

11. Persoonsgegevens

11.1 AT REAL LIFE VIDEO zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. AT REAL LIFE VIDEO neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links

13.1 De site van AT REAL LIFE VIDEO kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft AT REAL LIFE VIDEO geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Uw rechten

14.1 U kunt altijd aan AT REAL LIFE VIDEO vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan AT REAL LIFE VIDEO vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die AT REAL LIFE VIDEO zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u AT REAL LIFE VIDEO hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

15 Prijsuitreiking

15.1 Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
15.2 De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is AT REAL LIFE VIDEO gerechtigd een andere winnaar te trekken.
15.3 De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. AT REAL LIFE VIDEO is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
15.4 De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door AT REAL LIFE VIDEO, adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is AT REAL LIFE VIDEO niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
15.5 AT REAL LIFE VIDEO is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). AT REAL LIFE VIDEO kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
15.6 De winnaar van de prijs geeft AT REAL LIFE VIDEO toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de review te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de review alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
15.7 AT REAL LIFE VIDEO is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat AT REAL LIFE VIDEO daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de voorwaarden, zal door AT REAL LIFE VIDEO op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.
15.8 Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. AT REAL LIFE VIDEO kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.